100 új gyülekezet megalapítása

 

Ahhoz, hogy tudatosodjon egy új cél, tudni kell, hogy a zsidó-keresztény kinyilatkoztatás hol tart most az Isten üdvtervében. Nézzük át ezért először a Názáreti Jézus földi szolgálata óta eltelt 2000 évet.

 

Egyházkorszakok

Efézus

Szmirna

Pergamon

Thiathira

Szárdisz

Philadelphia

Laodícea

 

Szolgálati ajándékok:

Apostol

Próféta

Pásztor

Tanító

Evangélista

Végezheti-e egy szolgálati ajándék a munkáját egyedül, vagy nem?

Mivel jár, ha bárki engedély nélkül lép be bármelyik hivatalba?

Az írás szerint néhányan értettek álmok és látomások értelmezéséhez is:

 

A legfontosabb meglévő teljes evangéliumi tanítások

Súlyponti kérdések a 100 új gyülekezet életét illetően

Új lehetőségek a hívők számára a 100 új gyülekezetben

Fogalmak

Kapcsolatfelvétel, hozzászólás

 

Egyházkorszakok

 

Ahhoz, hogy egy ébredés teológiáját megértsük, meg kell értenünk, hogy az egyes egyházkorszakoknak képviselőinek mi volt a fő feladata, mi az, amit jól és rosszul tettek. A rossz dolgokat nem kellene meg megismételni, ami viszont már bevált, működik, azokat nekünk is ugyanúgy érdemes tennünk.

Akárhány újabb és újabb kijelentés, ébredés, szolgálati ajándék tűnik fel, sosem évülnek el az előző korszakokban már lerakott alapok.

Azoktól eltérni nem szabad, mert akkor úgy járunk, mint aki úgy akar házat építeni, hogy kihagy néhány emeletet.

 

Efézus

Hamis szolgálati ajándékok és más gonoszok (pl.: történelemhamisítók) leleplezése

Teherviselés

Béketűrés

Hiba: mindenki tanítani akarja a gyülekezetben a saját tanításait (Jel 2, 6.)

Feladat: az Isten felé való első szeretetben való megújulás.

 

Szmirna

Izrael helyreállítása Isten első számú programja. A zsidóság szerepét alapvetően pozitívként kell értékelni, de a keresztények közé megtérő zsidók nagyszámú jelenléte jelzi, hogy még igencsak nem jött el Izrael ideje.

Viszont Izrael mai fizikális létezése jelzi, hogy ez a helyzet változik. Szerepe egyre inkább nő. De amíg minden egyházkorszak „ki nem futotta magát”, és ezek le nincsenek zárva, – ahogyan az ÓSZ le lett zárva a törvény és a próféták írásainak keretbe foglalásával – addig nem jöhet el teljesen Izrael ideje.

Fontos ezért se nem lebecsülni, se nem túlértékelni Izrael szerepét.

 

Pergamon

Isten Igéjének tekintélye jelen kell, hogy legyen:

 

Ellene kell állni – mégha keresztény köntösben is érkezik – az okkult tanításoknak:


Thiathira

A kis nyomorúság próbája minden keresztény számára eljön, de akik befogadtak olyan tanításokat, ami miatt nem tudnak olyan közösségbe kerülni a Szent Szellemmel, hogy Őáltala részesüljenek az elragadtatásban, rájuk a nagy nyomorúság vár. (Mt. 25, 6.)

Tehát nyilvánvaló a konfliktus bizonyos tanítások és az Isten Szellemének munkája között.

Két szélsőség tudja jellemezni az ilyen közösségeket: az egyik, amikor csak beszélnek a Szent Szellemről, de sohasem jelenik meg erővel közöttük, rajtuk.

A másik, amikor erőltetnek olyan magatartásformákat a hívektől, melyek külső formája hasonló ahhoz, mint amikor a Szent Szellem munkálkodik.

Az olyan jövőről szóló előrejelzés, melynek célja a leuralás, az nem az Istentől való.

Az Istentől való próféciák jelei: Krisztus van a középpontban, jók a gyümölcsei, reménységet ébreszt a jövőt illetően.

 

Szárdisz

Ha egy mai ébredés legalább azt produkálni akarja, amit ők a múltban már elértek, innen kell kinyerni a szorgalmat, a pontosságot, a megbízhatóságot.

E kor képviselői „az idő urai”. A kakukkos órától a repülőig mindent le tudnak gyártani, méghozzá precízen.

 

Philadelphia

Ide tartozik az összes evangéliumi és teljes evangéliumi mozgalom is. Amikor a kvékerek megalapították az USA keleti partján a városukat, Philadelphiának nevezték el, erről az egyházkorszakról, melynek az első képviselői között voltak.

A kor hívőinek legfontosabb Istentől nyert kijelentései:

  1. Folytonos istenkeresésre van szüksége az embereknek egész életükön keresztül - metodisták
  2. Üdvösség és megtérés üzenetének hirdetése Üdvhadsereg
  3. Be kell merítkezni víz által (ana)baptisták azaz újrakeresztelők pontosabban bemerítők
  4. Isten ma is gyógyít korai gyógyító mozgalmak
  5. Isten Szent, Szent, Szent szentség mozgalom
  6. Betöltekezés Szent Szellemmel pünkösdi mozgalom
  7. Nem pünkösdi gyülekezetekbe járó hívők is megújulhatnak Istenben Szent Szellemmel való betöltekezés által karizmatikus mozgalom
  8. Az Igehirdetés tekintélyének a helyreállítása ez jelenleg is folyik
  9. Erre vagyunk a legkíváncsiabbak, mi következik?

A legfontosabb, hogy ebben a korban alakul ki a Szent Szellem mind a 9 karizmájának az elfogadása.

Ezzel párhuzamosan nekünk kell megteremnünk a szellem 9 gyümölcsét.

 

Az 5 fő és néhány kiegészítő szolgálati ajándék (itt is kijön a 9 összesen) létezik, és amikor már van ilyen személy, aki ő maga a szolgálati ajándék, akkor rá kell bízni a fő feladatokat. Ők ugyanis Isten szakmunkásai, specialistái egy-egy adott területnek.

Ha nincs szolgálati ajándék (ami gyakori szituáció), akkor a szakmunkások helyett (de lehetőleg mellettük, az ő támogatásukkal, szaktanácsadásaikkal) az általuk kiválasztott és megbízott betanított munkásokra van szükség.

A szolgálati ajándékoknak és az általuk betanított személyeknek egyaránt szükségük lehet segítőkre, ők Isten segédmunkásai.

Jézus mondta: „Az én Atyám mind ez ideig munkálkodik, én is munkálkodom” (Jn 5, 17.) és máshol pedig: „… az aratni való sok, de a munkás kevés.

Kérjétek azért az aratásnak Urát, küldjön munkásokat az ő aratásába” (Mt 9, 37/b-38.)


Laodícea

A langyosságból fel kell rázni a híveket. Mely területeken jelentkezik ez leginkább? Az ima, a böjt az anyagi hozzájárulások területén.

A valódi feladat az okok megtalálása és semlegesítése, nem pedig a hívek állandó korholása és bűntudat keltése bennük mások által megtett vagy meg nem tett dolgok miatt.

Ha nem volna ennek a feladatok megoldása, akkor nem mondaná az Írás: „azt tanácsolom neked” tehát van a langyosságra is gyógyír, mert nem azt olvassuk itt: „próbáld meg ezt vagy azt, hátha valamelyik bejön”. (Ésa 11, 2.)

El kell menni az istentiszteletekre, mert 1. az igehirdetés által van a megtartatás (1Kor. 1, 21), és 2. úrvacsorát kell venni, időről-időre meg kell újítani a megtérés szövetségét Istennel, melynek alapja a Bárány Vére (bűnbocsánat) és Teste (az egyház részére).

 

                                                                                                                                                         Vissza az oldal tetejére

Szolgálati ajándékok:

 

Apostol

Elsődleges feladata (sok) gyülekezet alapítása.

Ő rakja le az alapokat (fundamentumot). (1Kor 3, 10.)

Jogköre kiterjed helyi gyülekezeti vezetők megbízására és gyülekezetközi szolgálatokat végző személyek kijelölésére egyaránt.

Korábbi apostolok által lefektetett alapok területén is változtathat (például egyáltalán nem kötelező követni a Pál általi kendőviselési szabályokat, vagy éppen női szolgálatokat is beiktathat, amit Pál nem tett).

Lételeme az újítás, kreativitás ha nem volnának ilyen képességei, akkor az általa alapított gyülekezetek lemaradnának a világgal és a konkurens vallásokkal szemben.

Olyan dolgokat is meg tud valósítani, amik addig még egyáltalán nem léteztek.

 

Próféta

Átlátja a múltat, ezért érti a jelent. Mivel érti a jelent, így tudja a jövőt is. Ezért néha „unatkozik”.

A próféta tulajdonképpen a múlt és a jövő középpontjában áll az Úr előtt.

A próféta úgy is megjelenik, mint egy katonai őrszem (Ez 33.).

Szolgálhat pásztorlással és tanítással is, de nem ezek a fő feladatai.

Isten szemléltető eszköze, szimbóluma az ő élete.

Időnként agresszívak is tudnak lenni: Sámuel darabokra vágta Agágot (1Sám 15, 33.), ahogyan Tóth a margóvágóval az Őrnagy urat (Örkény István: Tóthék).

Pásztor és próféta viszonya sokszor olyan, mint egy veszekedő szerelmes páré.

Nagyon vágynak a másikra, de legalább ugyanennyire zavarja is őket a kettőjük közötti különbség.

A hamis prófétákról (tevékenységükről és sorsukról) van üzenete Ezékiel (Ez 13) és Jeremiás (Jer 14, 14-15. és 23, 30-32.) prófétáknak egyaránt.

 

Pásztor

Szereti az embereket, nem akar közömbös lenni a sorsukat illetően. Nem szűnik meg könyörögni az Úrnál, hogy az Isten juhainak élete jóra forduljon.

Ha tud tanítókra támaszkodni, akkor nem kell teológiai magasságban járnia, ehelyett az saját erőforrásait inkább az emberek pásztorlására fordíthatja.

Egyes pásztorok önállóságra nevelnek, míg más pásztorok függőségre szoktatnak, hogy a hívőknek mindig őrá legyen szükségük.

Az utóbbiakra sok üzenete van Ezékiel (Ez 34), Zakariás (Zak 11) és Kenneth E. Hagin prófétáknak egyaránt.

Pásztorlási módszerek:

 

Tanító

Szolgálatuk nem feltétlenül kötődik egy-egy konkrét gyülekezethez. A tanító összekapcsolja a próféta és a pásztor szolgálatát.

A próféta ihleti a tanítót, a pásztor pedig a helyi igényekhez alakít(hat)ja a tanító által átadott üzeneteket.

Bölcs dolog, ha egy pásztor tanító(ka)t kér fel egy-egy tanítás(sorozat) átadására a hívek számára.

Egy jó tanító nagyon okos, sokat tud, de mégis egyszerűen tud tanítani, úgy hogy mindenki megérti.

A világban is valóságos csoda, ajándék az, ha egy nagytudású ember egyszerűen, könnyen érthetően tud tanítani.

 

Evangélista

A megtérés csodája működik rajta keresztül. Soha nem unja meg a megtérés üzenetét hirdetni, és ebben a tevékenységében a legeredményesebb, ezért sokkal érdemesebb inkább ezzel foglalkoznia, mint pásztorlással vagy tanítással.

 

 

Néhány kérdés a hivatalokkal kapcsolatosan:

 

Végezheti-e egy szolgálati ajándék a munkáját egyedül, vagy nem?

1.) Amikor az antiókhiai gyülekezetből kiküldték Pált és Barnabást (gyülekezetalapítási céllal), akkor még őelőttük ez a szolgálati forma még nem létezett, ők voltak ennek a pionírjai, úttörői. Ezért rendkívül körültekintően jártak el az akkori szolgálók. Isten szólt, hogy itt az ideje a szolgálatnak. Milyen módon indult el?

Az első útra csak ők ketten mentek el egy fő segítővel (ráadásul, aki ott is hagyta a missziós területet valószínűleg, mert még éretlen volt ilyen segítői szolgálatra).

A második útjára sem kapott senki használható helybeli személyt Pál, egyedül Silás (Szilvánusz) csatlakozott hozzá, aki csak nemrég csatlakozott az antiókhiai gyülekezethez, korábban máshol szolgált.

Pál folyamatosan beszámol mindig, hogyan tudott eredményeket elérni, de a kiküldő gyülekezet mindig csak az eredményeket várta el tőle.

A szentírás jelzi, hogy az antiókhiai vezetőség legalizálta szolgálatát (a kiküldéskor), mégis mintha mindig egyedül lenne, sokáig csak általa betanított segítőkre támaszkodhat, időbe telik, mire végre feltűnik egy tanító (Apollós).

Bár voltak támogatói, de e segítőket nem számítva sokszor csak magára számíthatott. Viszont szolgálata elismerését végül elnyerte a jeruzsálemi gyülekezettől is.

 

2.) A Názáreti Jézus küldött ki tanítványokat kettesével (először 12 majd később 70 tanítványt), de nekik egyáltalán nem volt feladatuk új közösségek megalapítása.

 

3.) Péter apostol (nem, mint gyülekezetalapító apostol, hanem mint a Bárány apostola) bátran bevállalt szolgálatokat akár egyedül is:

 

4.) Péter mint csapatjátékos is tevékenykedik (Jánossal, aki a testvére, és akivel együtt küldte ki őt Jézus):

 

5.) Voltak próféták, akik egyedül voltak a korszakukban:

 

6.) Sokszor szolgált egy időben több prófétai személy is:

 

7.) Filep (Fülöp) evangélista végig egyedül tevékenyedett:

 

Mivel jár, ha bárki engedély nélkül lép be bármelyik hivatalba?

1.) Enyhe esetben még látszólag nem történik semmi, de azért felkelti Isten őrálló angyalainak érdeklődését.

2.) Ha rendszeresek a próbálkozások, annak eredményeként megbetegedések, balesetek történnek.

Ilyenkor hiába a sok ima, mégis ugyanazok a balesetek ismétlődnek meg újra meg újra.

3.) Amikor már a nyilvánosságot is igyekszik megtéveszteni, akkor kivonja őt a Mindenható a forgalomból. Шокирован


 

Az írás szerint néhányan értettek álmok és látomások értelmezéséhez is:

1.) József Egyiptomban megfejtette a fősütőmester, a főpohárnok és a fáraó álmát. Sok idővel korábbi álmai rendre beteljesedtek. (1Móz 37, 6-9.)

2.) Dániel megfejtette Nabukodonozor álmát, sőt azt meg is meg tudta mondani, hogy mit álmodott (szobor: arany fej, ezüst mellkas, bronz has, vas lábak és 10 lábujj). Később ugyanezt megálmodta egy másik nézőpontból. (A nagy tengerből feljövő állatok.) A jövőre vonatkozó többi üzenetet már látomásokban kapta meg.

3.) Péter apostol – elragadtatás (nyílt látomás) által kapott a Mestertől üzenetet, hogy menjen el egy bizonyos házba. (ApCsel 10, 10-20.)

4.) Saul látomásban látta a Názáreti Jézust, így tért meg. Később Anániást is látomásban látta, ahogyan szolgált felé.

Összegzés: úgy tűnik az álmok segítségével lehet tudni a jövőt és így fel lehet arra készülni. A látomások ezt még erősebb szinten tudják visszaadni.

 

                                                                                                                                                         Vissza az oldal tetejére

 

A legfontosabb meglévő teljes evangéliumi tanítások


1. Tartózkodni kell a bálványimádástól, a paráznaságtól a fúlva holt állat és vér evésétől. (ApCsel 15, 20.)


2.  Jézus Krisztus ma is gyógyít és szabadít. A szabadulás meglétét a gyümölcseiről (= következményeiről, az adott személy megváltozásából) kell megítélni (Mt 12, 33/b. és Jób 12, 11.) Mivel az ember összetett, három részből álló személy (szóma, pszüché, pneuma), ezért a gyógyulás/szabadulás üzenete mindegyik részre vonatkozik (1Thessz 5, 23. és 3Ján 1, 2.).

Isten Igéje tágabb értelemben is beszél szabadulásról:

Sőt nemcsak megszabadít az Úr, hanem még bosszút is áll (Ésa 35, 4.).

Démonoktól, azaz tisztátalan szellemektől is:


3.  Az egyház egy olyan vendégfogadó ház, ahová a mai kor irgalmas samaritánusai bevihetik az embereket, ahol ténylegesen realizálódni tudnak, és hosszabb távon biztosan csak itt tarthatóak meg az Isten áldásai.


4. A kereszténység 6 alaptanítása sarkalatos kérdés. (Zsidó 6, 1. Megtérés, hit, bemerítés vízben és Szent Szellemben, kézrátétel, halottak feltámadása, örök ítélet.)


5. Fontosak a tizedről, adakozásról és adományokról szóló tanítások.

 

6. Isten mindig szövetségekben gondolkodik. Évente egyszer mindig bement a főpap a Szentélyek Szentélyébe (szentek-szentje), ahol 1 évre szóló áldozatot mutatott be. A Jézus Nevét, Vérének védelmét és annak megtisztító erejét használó híveknek is legalább évente 1-szer úrvacsorát kell venniük, meg kell újítaniuk a szövetségüket Istennel.

A hívőknek várniuk kell a Messiás újbóli eljövetelét.

Isten akarata a házasságban való élés, ami szintén szövetségkötést jelent.

 

7. A keresztényeknek szemitáknak kell lenniük, mert Isten Sémnek az Istene (1 Móz 9, 27. Noé áldása: lakozzon az Isten Sémnek sátrában).

Isten további áldást és átkot mondott ki Ábrahám leszármazottaira, ezek ma is érvényben vannak.

 

8. Az 1990-es években eljött az egyházra az ÖRÖM KENETE (Ésa 61, 3.). Смеющийся
Ez által Isten megmutatta magát, hogy ő az örömnek, játéknak is az Istene (Péld 8, 22-31.). Подмигивающий


9. Egy kozmikus konfliktus részei a hívők, melyben az ő oldalukon állnak a jó angyalok, a feltámadt és megdicsőült FIÚ, a Szent Szellem és az ÖRÖKKÉ LÉTEZŐ ISTEN. Másik oldalon van Lucifer, akiből lett a Sátán (vádló), az ő lázadó angyalokból álló hadserege, a testnélküli démonok és az őt tudatosan vagy megcsalattatás miatt kiszolgáló emberek.

Ezen kívül még vannak emberek, akik bár nem állnak olyan közel Istenhez, mint a hívők, mégis megcselekszik Isten akaratát, Isten használja őket.


10. A tízparancsolat sohasem veszít az érvényességéből (2 Móz 20, 2-17.).

 

                                                                                                                                                         Vissza az oldal tetejére

 

Súlyponti kérdések a 100 új gyülekezet életét illetően

 

1.  Ígéretek betartása a magyar nyelvben ez az Ige (Isten szava = Isten cselekedete) kifejezésből ered.

Miért? Mert Isten mindig megadja, amit megígért (Jer 1, 12. és 4Móz 23, 19).

 

2.  Határozatlanság és visszavonások kerülése a beszédben és cselekedetekben egyaránt (Mt 5, 37. és 1Kor 14, 33/a.)

 

3.  Az egyes helyi gyülekezetek úgy viszonyulnak egymáshoz, mint az Internet (amit az emberi agy mintájára alkottak meg, amit pedig az Isten talált ki).

 

4. Harcolni kell a gyülekezeti fluktuáció ellen. A megtérők 90%-át be kell tudni építeni a helyi gyülekezetekbe.

 

5.  Magyar nyelv, irodalom, történelem, mezőgazdaság, szolgáltatói szektor és helyi ipar támogatása.

 

6.  A gyülekezeteknek együtt kell mozogniuk a gazdasági élettel:

 

7.  Le kell leplezni a történelemhamisításokat, hamis nőmozgalmakat, a társadalomellenes szakszervezeti tevékenységeket és a humanizmus tévedéseit.

 

8.  Kiadványok megjelenítése csakis teljes rendszerességgel történhet (napi, heti, kétheti, havi és egyéb időszaki kiadványok). Az Istentiszteleteknek percnyi pontossággal kell elkezdődniük. Веселый

A kezdő és végidőpont tervezésekor figyelembe kell venni az adott tömegközlekedési eszközök lehetőségeit.
Vagy ki kell harcolni járatmódosításokat, vagy úgy kell az alkalmaknak befejeződniük, hogy igazodjanak a közlekedési lehetőségekhez.

 

9.  Az egyes helyi gyülekezetek és gyülekezetközi intézmények címerekkel (logókkal) és zászlókkal tudják kifejezni az egyéniségüket és saját céljaikat.

 

10.  A hívők kitűzőket hordanak. Ennek előnyei:


                                                                                                                                                         Vissza az oldal tetejére

                                                                                             

Új lehetőségek a hívők számára a 100 új gyülekezetben Строит глазки


1. Sikeresebb párkeresés és pásztorlás.

Ha létre van hozva egy olyan rendszer, mely támogatja, hogy valaki más városból, megyéből, országrészből is tudjon társat keresni, akkor lényegesen nagyobb lesz az esély arra, hogy a partiképes személyek társra leljenek. Ráadásul egy új helyen új esélyekkel indulhat a társkereső személy, esetleges bármilyen kudarc esetén nem kell minden istentiszteleten találkozni azzal, aki őt elutasította.

 

2. A gyülekezet versenyezhetnek egymás ellen. Mindenféle bajnokságot lehet rendezni akár fizikai (sportversenyek: röplabda, labdarúgás, kosárlabda, íjászat…), akár szellemi vetélkedőket (Biblia-ismeret, sakk, történelem…) a gyülekezetek között.

Mivel a gyülekezetek közel egy időben jönnek létre, ezért közel egyenlő eséllyel indul minden helyi közösség egy-egy ilyen bajnokságon. Valódi kupákat, érmeket és okleveleket kell kiosztani a nyertesek között.

 

3. Lakóhelytől függetlenül előrejutási lehetőség a „gyülekezeti szamárlétrán”.

 

4. Egy városban több helyi gyülekezet is létrejöhet. Más lehet egy-egy gyülekezet összetétele, és mások lehetnek a célok is.

 

5. Hatékonyan lehet védekezni a gyülekezetet esetlegesen érhető támadásokkal szemben. Azt mondja az Isten Igéje: az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár (1Péter 5, 8). Hogyan védekeznek az állatok az oroszlán ellen? Úgy, hogy csoportba rendeződnek, és a csoportból már nem lehet kiválasztani egy lehetséges áldozatot. Miért? Mert a csoport (csorda) közepén foglalnak helyet a gyengébb egyedek, és a külső körben vannak az erősek, amelyek meg tudják védeni magukat és társaikat is.

 

6. Nők és nem házasságban élő személyek is lehetnek vezetők. A hölgyek tulajdonképpen mindenféle egyházi szolgálatot (és társadalmi funkciót is) elláthatnak.

Ha nem házasok, akkor egy meglévő férfitekintélynek kell alárendelni magukat.

Nem házasságban lévő személyek szolgálatuk során sokaknak felkeltik az érdeklődését, amely ugyan zavaró is tud lenni, de megkönnyítheti is a párválasztást.

 

7. Nemcsak magyarosított dicséret dalokat lehet énekelni, hanem lehet írni is dicséret dalokat, sőt akár helyi zenekarok is létrejöhetnek.

 

8. Vasárnapi iskolát lehet üzemeltetni. Érdemes minden városban ugyanúgy tartani egy-egy tipikus hétvégi Istentiszteletet, ekkor a gyermekek is még frissebbek és jobban odafigyelnek, mint egy délutáni bibliaiskolán.

 

9. Vízkeresztségnél használhatóak színes leplek. (Mt 6, 30.)

 

10. A kapitalizmus Isten gazdasági terve. Ezért támogatást élveznek a befektetők és cégtulajdonosok (ún. B és C negyed), a tőzsde és a reáltudományok szakemberei (mérnökök, orvosok, kémikusok, fizikusok, matematikusok és informatikusok).Подмигивающий 

Gyülekezeti struktúr

struktura.jpg
Vezetői szintek kapcsolódása

menedzsment.jpg                                                                                                                                           

                                                                                                                                                         Vissza az oldal tetejére

 

Fogalmak

 

1. 100 új gyülekezet = igen, tényleg cél száz új közösség létrejötte. Hogyan jöhet ez létre a legegyszerűbben? Minden megyében 4 gyülekezet, Budapesten kerületenként 1.

Azaz 19x4 + 23x1 + 1 = 100. Az 1 utolsó egy ún. virtuális gyülekezet, melynek tagjai az Interneten regisztrált hívek.

 

2. Megbízott gyülekezeti vezető

A helyi közösségek (gyülekezetek, imacsoportok) vezetésére határozott időre kell egyszemélyes vezetőt kinevezni, akinek el kell számolnia, mennyire tudta a közösséget előrébb vinni a megbízási ideje alatt.

 

3. Projektmenedzser:

Néhány terület:


4. Szolgálatvezető

A helyi gyülekezetben meg kell szervezni, és koordinálni kell a helyi segítői szolgálatokat. Ilyen például a gyermekfelügyelet, takarítás és ehhez hasonlók. Ezek folyamatos szervezést igényelnek, ezért érdemes külön megbízni valakit ennek elvégzésével. Ezüst és arany gyülekezetek esetén már elkelhet egy illetve két fő helyettesítő személy is.

 

5. Bronz, ezüst és arany gyülekezetek. Amennyiben egy helyi gyülekezet létszáma tartósan 100 tag feletti (ennyi fő rendszeresen jelen van az istentiszteleteken), akkor az egy bronz fokozatú illetve színjelölésű gyülekezet. A színjelölés megjelenik a zászlón egy vastag keret formájában. Ugyanez a helyzet 300 fő és 700 fő esetén. Ezek a közösségek kapják az ezüst és arany fokozatokat, elismeréseket.

Zászlót és címert (logót) csak 100 fő feletti közösség használhat, ha egy csoport ennél kisebb létszámú, akkor nem. Ebben az esetben érdemes együttműködni egy (vagy több) másik csoporttal. Ekkor ezek ikergyülekezetként működnek, közös szimbólumokat használnak. Kívánt létszám után már külön-külön gyülekezetként kezelhetőek, de addig nem.

 

6. Tized. A tized Isten része.

1.) Ábrahám tizedet adott Melkhisédeknek (1Móz 14, 20.).

Melkhisédek pedig cserébe megáldotta Ábrahámot, kenyeret és bort hozott (1Móz 14, 18.), ami az ÚSZ-ben az úrvacsorának felel meg.

2.) Jákób akart tizedet adni (1Móz 28, 22.).

3.) A törvényben is szó van erről:

4.) A Názáreti Jézus megfeddte a farizeusokat: „Jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok! Mert megdézsmáljátok a mentát, a kaprot és a köményt, és elhagyjátok a mik nehezebbek a törvényben, az ítéletet, az irgalmasságot és a hívséget: pedig ezeket kellene cselekedni, és amazokat sem elhagyni.”(Mt. 23, 23.)

Mit nem kell elhagyni? A megdézsmálást (= tizedet adni belőle).

 

7. Adakozás.

Az adakozás a helyi gyülekezet elsődleges anyagi forrása.

Adakozásnak tekinthető a gyülekezet által fontosnak tartott fizikális tevékenység díjtalan elvégzése (önkéntes munka) is.

Ószövetségi szimbólumai az áldozatok.

Pál apostol nagyon sokat tanított a Korinthosziak számára az adakozásról. Mivel ez egy nagy forgalmat lebonyolító kereskedőváros volt, aki itt élt, könnyen szert tehetett jó jövedelemre, vagyonra. Ezzel szemben a Macedóniaiak számára nem tett Pál mindenfajta ígéretet, hanem őszintén beszélt az anyagi szükségek fontosságáról, ők pedig erőn felül is adakoztak.

 

8.  Adomány. Az adomány attól különbözik az adakozástól, hogy ez konkrét személy(ek) számára szóló anyagi vagy bármilyen más tárgyi (esetleg szolgáltatási) áldozat. Ide tartozik az, hogyha valaki ingyen segít embereknek, például vigyáz más gyermekére, de nem mint gyülekezeti gyermekszolgálat az istentisztelet alatt, hanem csak egy adott személy/házaspár gyermekeire.

Az adományokat nem mindig becsülik meg az adományozottak, ilyenkor nem érdemes adni.

Adomány lehet egy kölcsön is, melyet nem kérünk vissza.

Az adományozás inkább titokban történjen, mint nagy nyilvánosság előtt (Mt 6, 3.).

 

9. Törvénykezés.

A lista kimeríthetetlen, sajnos.

 

A törvénykezés lényege, hogy olyan nyomást gyakorol a hívekre, mely által a hívek elveszítik döntési szabadságukat, hogy valamit megtegyenek-e vagy sem.

Nem arról van szó, hogy ne legyen információ bizonyos dolgok eredetéről, hanem arról, hogy mindenkinek saját magának kell megállnia a hitben.

A biblia által meg nem fogalmazott (még az ÓSZ-ben sem létező) törvények kötelező betartása csak még tovább növeli a hívők terheit, és még tovább szűkíti a lehetőségeket, hogy hívőként hogyan tudnak élni.

A cél nem az, hogy teljesen kikerüljünk minden kísértést, hanem hogy ne a kísértés győzzön.

„Nem azt kérem, hogy vedd ki őket e világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól.” (Jn 17, 15.)

 

10. Gyülekezeti Krónika. Шокирован

Az egyes helyi gyülekezeteknek naplót kell vezetniük megalakulásuktól fogva. Olyan ez, mint egy kisgyermek születése. Először minden információ fontos lehet: hány napos, hónapos a kicsi. Később már elég az éveket nyílván tartani. De a leggondosabban a kezdeteknél kell az apróságokra odafigyelni.

Ezeket a krónikákat szövegszerkesztővel kell készíteni fényképek és más dokumentációk beiktatásával. Fényképek készítésekor nemcsak a jólöltözött személyeket kell megörökíteni, hanem másokat is, sőt az imádkozásra, istentiszteletre használt termekről és tárgyakról is kell fotókat készíteni. Kívülállók részére nem publikus, de a tagok számára elérhetőnek kell lennie.

A krónikának tartalmaznia kell a kitűzött célokat, az eredményeket és a kudarcokat is.

A minta a bibliai KRÓNIKÁK könyve illetve magyar és más népek által írt történelmi krónikák. Dávid és Salamon királyoknak külön emlékíróik (krónikásaik) voltak (2Sám 8, 16. és 2Kir 4, 3.).

 

Kapcsolatfelvétel, hozzászólás

 

 

Üzenet küldhető a következő címre: 12nyil@index.hu
 
                                                                 

                                                                                                                                                         Vissza az oldal tetejére